Jumat, 01 Februari 2013

[daarut-tauhiid] Kapan Turunnya Nabi ISA AS?

Kapan Turunnya Nabi ISA AS?
By Admin Islampos on January 28, 2013

[image: turun nabi isa_akhir zaman]

KAJIAN tentang kemunculan Al-Mahdi dan keluarnya Dajjal selalu beriringan
dengan pembahasan turunnya Nabi Isa as. Kedatangan Isa yang akan memberikan
dukungan terhadap Al Mahdi dan *Thaifah Manshurah* yang bersamanya, lalu
memerangi Dajjal dan membunuhnya merupakan bagian dari keimanan seorang
muslim terhadap tanda-tanda kiamat kubra. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman
adalah masalah akidah yang telah tetap berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah
Ash-Shahihah yang mencapai derajat mutawatir.

*Dalil-dalil dari Al-Qur'an*

*Pertama, *firman Allah Ta'ala: *Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar
memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu
ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus*."
(QS. Az Zukhruf [43]: 57-61).

Konteks ayat-ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Isa. Pada akhir
rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah berfirman æóÅöäóøåõ áóÚöáúãñ
áöáÓóøÇÚóÉö *Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan
tentang hari kiamat.* Maknanya adalah, turunnya Nabi Isa sebelum terjadinya
kiamat kelak merupakan pertanda bahwa terjadinya kiamat sudah sangat dekat.
Makna ini dikuatkan oleh qira'ah Ibnu Abbas, Mujahid dan sejumlah ulama
tafsir lainnya yang membaca ayat ini dengan mem*fathah*kan huruf *'ain* dan
*lam *pada lafal *la-'ilmun* sehingga menjadi æóÅöäóøåõ áóÚóáóãñ
áöáÓóøÇÚóÉö, yang maknanya adalah '*Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar
merupakan salah satu tanda (dekatnya) hari kiamat'. (Tafsir Ath-Thabari dan
Tafsir Al-Qurthubi).
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn1>
*

*Kedua*, firman Allah Ta'ala: "*Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah
mengangkat Isa kepada-Nya*. Dan ada­lah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana." *"Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman
kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti Isa akan
menjadi saksi terhadap mereka." *(QS. An-Nisa' [4]: 157-159).

Ayat-ayat dalam surat An-Nisa' di atas menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi
tidak mampu membunuh Nabi Isa, tidak pula mampu menyalibnya, karena Nabi
Isa telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit lengkap dengan jasad dan
ruhnya. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi ada orang yang
diserupakan dengan Isa di mata mereka, dan orang itulah yang mereka salib
sebagaimana firman Allah Ta'ala:* Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah
mengangkat Isa kepada-Nya.*

Makna lafazh di dalam firman Allah Èóáú ÑóÝóÚóåõ Çááóøåõ Åöáóíúåö
mengandung arti bahwa Allah telah mengangkat Isa lengkap dengan jasad dan
ruhnya, sehingga dengan demikian tercapai bantahan terhadap pengakuan
orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh dan menyalibnya, karena
pembunuhan dan penyaliban itu hanya terjadi pada jasad saja. Dalam hal ini,
pengangkatan ruhnya saja tidak cukup untuk membantah pengakuan mereka itu.
Karena yang disebut oleh Isa itu mencakup badan dan ruh, sehingga tidak
cukup dengan hanya menyebut salah satu dari kedua unsur itu, kecuali ada
bukti yang membenarkan, sedangkan di sini tidak ada bukti seperti itu. Lagi
pula, pengangkatan ruh dan jasadnya secara keseluruhan itu sesuai dengan
keperkasaan Allah Yang Maha Sempurna, dan sesuai dengan hikmah, kemuliaan
dan pertolongan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang dikehendaki-Nya.

*Dalil-Dalil dari As-Sunnah*

Terdapat banyak hadits shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Isa belum wafat.
Isa diangkat oleh Allah ke langit —sebagaimana dijelaskan oleh ayat-ayat di
atas— dan kelak di akhir zaman akan turun kembali ke dunia untuk memerangi
Dajjal, menegakkan keadilan Islam, dan akhirnya wafat dan dikebumikan di
bumi layaknya manusia yang lain. Di antara hadits-hadits tersebut adalah,

1. Rasulullah bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada
kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, ia mematahkan salib, membunuh
babi, menghentikan jizyah dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang
pun yang mau menerima pemberian harta." (HR. Bukhari: no. 2296).
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn2>

2. Rasulullah bersabda: "Bagaimana keadaan kalian apabila Ibnu Maryam turun
di antara kalian sedangkan yang menjadi imam (pemimpin) kalian berasal dari
kalangan kalian sendiri?" (HR. Bukhari: Kitabu ahaditsil anbiya' no. 3193
dan Muslim: Kitabul iman no. 222, 223, 224).
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn3>

3. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Saya mendengar Nabi bersabda: "Akan
senantiasa ada di antara umatku satu kelompok yang berperang di atas
kebenaran, mereka senantiasa menang hingga hari kiamat." Beliau bersabda:
"Lantas Isa ibnu Maryam turun, maka pemimpin kelompok tersebut berkata,
'Kemarilah, shalatlah sebagai imam kami!' Maka Isa menjawab, "Tidak,
sebagian kalian memimpin sebagian yang lain sebagai penghormatan Allah
terhadap umat ini." (HR. Muslim: Kitabul iman no. 225).
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn4>

*Bagaimana dan kapan Nabi Isa turun ke Bumi ?*

Setelah Dajjal muncul dan melakukan perusakan dan penghancuran di muka
bumi, Allah mengutus Isa 'alaihissalam untuk turun ke bumi turun di menara
putih di timur Damsyiq, Siria. Beliau mengenakan dua buah pakaian yang
dicelup dengan waras dan za'faran; beliau taruh kedua telapak tangan beliau
di sayap dua orang Malaikat. Bila beliau menundukkan kepala, meneteslah /
menurunlah rambutnya, dan bila diangkat kelihatan landai seperti mutiara.
Dan tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali akan mati, dan
nafasnya itu sejauh pandangan matanya.

Beliau akan turun pada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah yang
berperang untuk menegakkan kebenaran dan bersatu-padu menghadapi Dajjal.
Nabi Isa as. turun pada waktu sedang diiqamati shalat, lantas beliau shalat
di belakang pemimpin kelompok itu. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
bersabda:

*"Ketika Allah telah mengutus al-Masih Ibnu Maryam, maka turunlah ia di
menara putih di sebelah timur Damsyiq dengan mengenakan dua buah pakaian
yang dicelup dengan waras dan za'faran, dan kedua telapak tangannya
diletakkannya di sayap dua Malaikat; bila ia menundukkan kepala maka
menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti
mutiara. Maka tidak ada orang kafirpun yang mencium nafasnya kecualipasti
meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lain Isa
mencari Dajjal hingga menjumpainya dipintu Lud, lantas dibunuhnya Dajjal.
Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari
Dajjal, lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberi tahu mereka tentang
derajat mereka di surga." ((Shahih Muslim, Kitab al-Fitan wa Asyrathis Sa
'ah, Bab DzikrAd-Dajjal 18: 67-68).
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn5>
*

Ibnu Katsir berkata, "Inilah yang termasyhur mengenai tempat turunnya Isa,
yaitu di menara putih bagian timur Damsyiq. Dan dalam beberapa kitab saya
baca beliau turun di menara putih sebelah timur masjid Jami' Damsyiq, dan
ini rupanya pendapat yang lebih terpelihara. Karena di Damsyiq tidak
dikenal ada menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami' Umawi di
Damsyiq sebelah timur. Inilah pendapat yang lebih sesuai karena beliau
turun ketika sedang dibacakan iqamat untuk shalat, lalu imam kaum Muslimin
berkata kepada beliau, "Wahai Ruh Allah, majulah untuk mengimami shalat."
Kemudian beliau menjawab, "Anda saja yang maju menjadi imam, karena iqamat
tadi dibacakan untuk Anda." Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Isa
berkata, "Sebagian Anda merupakan *amir *(pemimpin) bagi sebagian yang
lain, sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini." (Shahih Muslim).
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn6>

*Tersebarnya Keamanan dan Barakah pada Zaman Isa 'Alaihis-salam*

Betapa menyenangkan seandainya kita termasuk yang mendapatkan karunia untuk
tinggal semasa dengan nabi Isa as. Karena di masa beliau kehidupan manusia
benar benar aman dan damai, bahkan kedamaian itu bukan hanya milik manusia,
tetapi juga merata hingga kepada binatang. Zaman Isa 'alaihissalam (setelah
turun kembali ke bumi) ini merupakan zaman yang penuh keamanan,
kesejahteraan, dan kemakmuran serta kelapangan. Allah menurunkan hujan yang
lebat, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta banyak
barakahnya, harta melimpah ruah; dendam, dengki, dan kebencian hilang sirna.

Dalam hadits Nawwas bin Sam'an yang panjang yang membicarakan tentang
Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada zaman Isa
'alaihissalam, dan do'a Isa agar mereka dihancurkan, Rasulullah saw
bersabda:

"… *Kemudian Allah menurunkan hujan, dan tak ada rumah tanah liat maupun
bulu yang dapat menahan airnya, lantas mencuci bumi hingga bersih seperti
cermin kaca. Kemudian diperintahkan kepada kami: 'Tumbuhkanlah
buah-buahanmu dan kembalikanlah barakahmu.' Maka pada hari itu sejumlah
orang dapat memakan buah delima dan bernaung di bawahnya. Dan susupun
diberi barakah, sehingga susu seekor unta bunting yang sudah dekat
melahirkan dapat mencukupi banyak orang, susu seekor sapi mencukupi untuk
orang satu kabilah, dan susu seekor kambing mencukupi untuk satu
keluarga…." (Shahih Muslim, Kitabul Fitan, Bab Dzikrid Dajjal 18: 63-70)
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn7>
*

Rasulullah saw bersabda :

*"Demi Allah, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun ke bumi sebagai
hakim yang adil, akan membebaskan jizyah, unta-unta muda akan dibiarkan
hingga tidak ada yang mau mengurusinya lagi, sifat bakhil, saling membenci,
dan saling dengki akan hilang, dan orang-orang akan memanggil-manggil orang
lain yang mau menerima hartanya (shadaqahnya), tetapi tidak ada seorangpun
yang mau menerimanya. (Shahih Muslim, Bab Nuzuuli Isa 'Alai­hissalam 2:192).
<http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/nabi-isa-as-akan-segera-turun/#_ftn8>
*

Imam Nawawi berkata, "Maknanya, bahwa pada saat itu orang-orang sudah tidak
tertarik lagi untuk memelihara unta karena banyaknya harta kekayaan,
keinginan sedikit, kebutuhan tidak ada, dan sudah tahu bahwa kiamat telah
dekat. Dan disebutkannya lafal *al-qilash *(unta muda) dalam hadits ini
karena unta muda itu merupakan harta yang paling baik bagi bangsa Arab
(pada waktu itu).

*Kiamat di Ambang Pintu*

Masa tinggal Isa di bumi setelah turun dari langit menurut riwayat adalah
se­lama tujuh tahun, dan menurut sebagian riwayat yang lain lagi selama
empat puluh tahun. Setelah itu wafat pula Imam Mahdi dan Al Qahthani yang
melanjutkan kepemimpinannya. Tidak lama setelah itu, terbitlah matahari
dari barat dan binatang melata yang keluar dari perut bumi yang memberikan
tanda kufur dan iman atas setiap manusia. Ketika itu setiap mukmin segera
mengetahui bahwa itulah detik detik kemunculan angina lembut dari yaman
yang akan mencabut nyawa setiap mukmin. Setelah itu, tidak seorangpun
manusia yang masih memiliki keimanan kecuali akan menemui ajalnya. Ketika
seluruh penduduk manusia tidak lagi menyebut Allah, itulah kondisi
seburuk-buruk manusia, dan kepada merekalah kiamat akan terjadi. Wallahu
a'lam bish shawab.

http://islampos.com/kapan-turunnya-nabi-isa-as-40736/


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

====================================================
Pesantren Daarut Tauhiid - Bandung - Jakarta - Batam
====================================================
Menuju Ahli Dzikir, Ahli Fikir, dan Ahli Ikhtiar
====================================================
website: http://dtjakarta.or.id/
====================================================Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/daarut-tauhiid/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/daarut-tauhiid/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
daarut-tauhiid-digest@yahoogroups.com
daarut-tauhiid-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
daarut-tauhiid-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Tidak ada komentar: